Algemene voorwaarden van Whello

Versie Oktober 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Whello als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55225446.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:
e-mail: info@whello.com
telefoon: +85 401 3416
adres: Moermanskkade 301, 1013 BC Amsterdam

 

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden Whello alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte online.

 

Duurovereenkomsten

Voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld SEO, SEA, Social Media campagnes, website onderhoud en inkoop design uren werkt Whello met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden.

Deze overeenkomsten kunnen steeds tot één maand voor het einde daarvan schriftelijk worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd dan lopen zij met een nieuwe periode van steeds drie (3) maanden door, totdat ze tijdig worden opgezegd.

 

Regels advertentieverkoop

Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Indien er voor opdrachtgevers cookies geplaatst en/of uitgelezen moeten worden zijn opdrachtgevers zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en wordt Whello door opdrachtgevers gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.

Opdrachtgevers verbinden zich ertoe zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van Whello zal dit schriftelijk aangetoond worden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.

 

Leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden

Bij de uitvoering van opdrachten wordt veelal gewerkt in fases. Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van opdrachtgever, dan wel wanneer opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Whello verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.

Whello doet zijn uiterste best de afgesproken leveringstermijnen na te komen, behalve bij het uitblijven van instructies, medewerking of voor de nakoming benodigde materialen, langer overleg met opdrachtgever dan voorzien, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden wordt dit aan opdrachtgever gemeld.

Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever gewijzigd dient te worden dient opdrachtgever hiervoor te betalen, zal vervolgens de lopende opdracht afgesloten worden en een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen.

Indien sprake is van meerwerk wordt contact opgenomen met opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden hiervan.

Whello behoudt zich het recht voor werk uit te besteden aan derden. Whello fungeert dan als hoofdaannemer.

Wanneer er in het door Whello geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Na uitvoering van de opdracht is Whello niet verplicht de daarbij gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

 

Goedkeuring ontwerp

Bij ontwerpopdrachten komen wij in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor opdrachtgever zal moeten betalen.

Wij vragen opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp (of bij websites en/of apps, per paginatemplate) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen:

 • een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn;
 • een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring nog door ons verricht moeten worden als meerwerk worden aangemerkt;
 • een bevestiging dat alle goedgekeurde elementen terug zullen komen in de uiteindelijke website (o.a.: tekstblokken, ruimte voor filmpjes, Social Media deelknoppen, Twitter-feeds, menu’s, logo’s, vaste afbeeldingen, contactformulieren of social media buttons).

 

Garantie

Whello biedt drie (3) maanden na de levering van de producten en/of diensten garantie. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Whello hersteld worden. Na deze termijn kan er een Service Level Agreement (SLA) of urenkaart overeengekomen worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan doen wij er op verzoek van opdrachtgever alles aan deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:

 • de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
 • er door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzigingen in onze producten en/of diensten zijn aangebracht;
 • opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Whello gesloten overeenkomst;
 • er gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
 • sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;
 • Whello door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.
 • punten welke vallen onder meerwerk zoals nieuwe functionaliteiten.

 

Derde partijen

Het komt voor dat Whello bij het verlenen van diensten afhankelijk is van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn.

Het kan voorkomen dat deze diensten of functionaliteiten niet optimaal met de eigen diensten van Whello samengaan. Wij zullen er dan alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Whello is hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden. Wij bieden hiervoor geen garanties.

 

Klachten en support

Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Whello gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken die Whello voor opdrachtgever maakt en/of levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor onze producten en/of diensten aan Whello verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Het is opdrachtgever niet toegestaan pandrechten te verlenen op onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken of deze op een andere manier te bezwaren. Wanneer derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of daar bepaalde rechten op willen vestigen of doen gelden, moet opdrachtgever Whello hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte stellen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Whello is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.

Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Whello opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten.

Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Whello IE-rechten overdragen,

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Whello is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. Whello heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

Indien het voorgaande zonder toestemming van Whello plaatsvindt, heeft Whello recht op een vergoeding hiervoor die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat. Dit doet niet af aan eventuele andere rechten, zoals het recht op betaling van een vergoeding voor de volledige geleden schade als gevolg van dit gebruik.

Indien op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij Whello of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Whello heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van IE-rechten rond de producten en/of diensten van Whello over te gaan.

 

Vertrouwelijke informatie

Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

 

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Whello sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Whello gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever.

Bij een vaste prijs start Whello de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van 40% van de afgesproken vaste prijs. Gedurende de werkzaamheden wordt er – afhankelijk van de voortgang of de fase waarin de opdracht zich bevindt – door Whello opnieuw een nota opgesteld. Het laatste deel van een vaste prijs dient altijd voorafgaand aan de oplevering betaald te worden. Ieder project wordt afgesloten met een gespecificeerde eindafrekening.

Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht.

Indien Whello voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Deze betalingsverplichting geldt ook voor het maken van drukwerk.

De door Whello gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.

De (uur)tarieven van Whello kunnen ieder jaar in januari opnieuw door haar worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken.

Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door Whello gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft Whello bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan Whello een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee opdrachtgever de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat partijen daarover in overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

 

Verplichtingen opdrachtgever

Wanneer Whello een opdracht uitvoert dient opdrachtgever Whello:

 • tijdig alle daarvoor benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
 • volledige medewerking te verlenen;
 • alle expliciet aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
 • toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google Adwords, Google Analytics accounts, etc.;
 • volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele voor de uitvoering van de opdracht relevante regelgeving.

 

Mogelijkheden tot opzegging

Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Whello na drie (3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Whello ontlenen.

Wanneer opdrachtgever Whello de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft Whello nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Whello in verband hiermee kosten moet maken heeft Whello het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

 

Verstrekte gegevens

Whello is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Whello aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Whello niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Whello gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Whello voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.

 

Gebruik van muziek, beeld en video´s

Indien er via de door ons ontwikkelde producten, zoals o.a. websites of applicaties, muziek, beeldmateriaal en/of video’s worden afgespeeld en/of vertoond, worden hier veelal kosten voor in rekening gebracht door collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra en/of SENA. Deze extra kosten vallen buiten onze tarieven en prijzen en komen te allen tijde afzonderlijk voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgevers vrijwaren Whello hiervoor.

 

Exclusiviteit

Aan Whello verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan andere partijen verstrekt.

 

Relatiebeding

Daarnaast zal opdrachtgever gedurende de uitvoering van een opdracht en tot één (1) jaar daarna geen contractuele relaties aangaan met werknemers van Whello en zullen zij hen dus ook niet direct of indirect in dienst nemen. Hier kan alleen door voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Whello vanaf geweken worden.

Op overtreding van het voornoemde punt door opdrachtgever staat een direct opeisbare boete van € 20.000,- per overtreding en een boete van € 2.500,- per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt. Het verschuldigd raken van boetes heeft geen invloed op het recht van Whello een volledige schadevergoeding te vorderen. Hieronder vallen ook de handhavingskosten, los van de vraag of er rechtsmaatregelen worden ingesteld.

 

Privacyregels

Opdrachtgever komt met Whello overeen zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de Wbp en vanaf mei 2018 de AVG. Whello is niet verantwoordelijk voor het eventueel schenden van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailings en dergelijke vervaardigen en verzenden. Opdrachtgevers vrijwaren Whello hiervoor.

Dit brengt onder andere mee dat opdrachtgever derden voldoende informeert, inzage geeft, de gegevens zo nodig corrigeert of verwijdert en technisch en organisatorisch beveiligd bewaart en dat niet langer doet dan nodig voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Dat doel dient ook altijd voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden bekend te zijn gemaakt en mag tussentijds niet zonder hernieuwde toestemming worden gewijzigd.

Whello is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen.

Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Whello niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen.

In het geval dat Whello van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Whello zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid Whello

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Whello uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat Whello aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Whello van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Whello op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Whello tekort is gekomen in de nakoming.

Als Whello, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is Whello alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door Whello. In dat geval zal er door Whello per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

Whello kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Whello in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Whello hier niet op aan te spreken.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Whello wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Whello mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Whello aan opdrachtgever verstrekte afboekingen.

Whello is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Whello kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Whello nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Whello beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

Overmacht

Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Whello niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Whello opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

Wanneer Whello bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met Whello.

 

Tussentijdse beëindiging van opdracht

Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:

 • surséance van betaling;
 • faillissement(s-aanvraag);
 • liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke. Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan Whello zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft.

Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingen vallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

Dit alles doet niet af aan de aan Whello op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die Whello op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen. Die kortingen zijn Die kortingen zijn immers gebaseerd op het feit dat Whello meerdere opdrachten is verstrekt. Whello heeft het recht in een dergelijk geval de verstrekte korting alsnog afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen Whello en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van Whello vallen onder andere alle design (o.a. logo’s en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, drukwerk, web development, hosting en consultancy diensten.
Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk.
Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen.
Whello heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking.
Indien opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van Whello.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle dienstverlening van Whello en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Nederlands recht van toepassing.

Our clients rate us with:

4.9 / 5

Hear from our happy clients

 

The main quality of Whello is that they are able to provide high quality services on a personal, informal level that is close to the customer. Communication is quick and there’s a lot of knowledge in the team. To me Whello is a trustworthy company for online marketing services and web design that I would highly recommend.

Carlies Mol

Passionate people that are very involved and create great advertising campaigns.

TradeIt gg

Whello have a fantastic team and delivered great results for us. Highly recommended !

Doug Neuhofer

Having successfully completed the set up phase, we would like to thank you for your professional behavior and great communication. We look forward to the continuation of this promising partnership!

LEATHER HYPE

Experienced people who are able to deliver great quality. Very pleased to be working with whello.

Maaike - Tandarts Jordaan

Working together with Whello to achieve our digital and automation goals is a great thing - dedicated, knowledgable, professional and up-to-date to the digital best practices.

Top Employers Institute

A smart, talented and friendly company providing top quality, focused service.

Brenda de Jong - The English Center

It's a pleasure working with really professional and competent people. SEO results we have achieved thanks to Whello are amazing!

Luca Bagnaschino

Great Amsterdam based advertising agency with a lot of in-house experience and smart + friendly staff.

Leks Betlem